tk ru en tr   
25 Sentýabr 2023 - Kompazit armaturanyň esasy görnüşleri.    /    25 Sentýabr 2023 - Kompozit armatura haçan peýda boldy?

ALGAP

Ýurdumyzdaky iň ýaş hususy düzümleriň biridigine garamazdan, «Algap» hususy kärhanasy özüniň täzeçil we döwrebap önümçiligi bilen gysga wagtyň içinde halk köpçüliginde tanalmagy başardy. Ýagny, 2021-nji ýylda Türkmenistanyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrligi bilen Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy bolan «Algap» hususy kärhanasy tarapyndan bilelikdäki «Senagat tehnologiýalary» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti döredildi. Kärhana tarapyndan 2022-nji ýylyň ýanwar aýynda aýna owuntyklaryndan gurluşykda işjeň ulanylýan kompozit (aýna süýümli) armaturasynyň ilkinji nusgalary ýurdumyzda öndürilip başlandy we oňa degişli döwlet edaralaryndan kadalaşdyryjy hukuk namalary alyndy. Gurluşyk pudagynda täze tehnologiýalar we ýokary tehnologiýaly innowasiýa materiallary has işjeň ulanylýar, olaryň hili we amaly parametrleri adaty gurluşyk çig-malyna garanyňda uludyr. Öňdebaryjy materiallary ösdürmegiň geljegi uly ugurlaryndan biri hem, kompozit (aýna süýümli) armatura döretmekdir, ýaňy-ýakynda ýüze çykandygyna garamazdan, demir kärdeşine mynasyp alternatiwa öwrüldi.

Kompozit armatura näme?

Kompozit armatura - bu birleşdirilen kompozisiýa bilen baglanyşykly metal däl süýümlere esaslanýan gurluşyk armaturasi. Süýümli aýna armatura dünýäniň köp ýerinde giňden tanalýan iň meşhur we häzirki zaman gurluşyk materiallaryndan biridir. Bu meşhurlyk, süýümli aýnanyň metal armaturlara garanyňda birnäçe artykmaçlygynyň bolmagy bilen baglanyşyklydyr.

Köp adamyň öz tejribesinden bilşi ýaly, gurnama wagtynda has köp güýç we wagt talap edilýän metal armaturlar gaty agyr. Mundan başga-da, poslama sezewar bolup, ahyrky netijede beton gurluşyň wagtyndan öň ýok edilmegine sebäp bolup biler.

Süýümli aýnany armaturak, öz gezeginde himiki hüjüme has ýeňil we çydamly materialdyr, şonuň üçin süýümli aýnany maksadalaýyk gurluşyklarda ulanmak has peýdalydyr. Kompozit armatura berk, ýeňil, arzan we poslama çydamly häsiýetleri bilen gurluşykçylaryň arasynda meşhurlyk gazandy. Nanotehnologiýa we ajaýyp materiallary gözleýän döwrümizde köp gurluşyk kompaniýasy täze we täzelikçi zatlar bilen gyzyklanýar. Esasy wezipe, gurulýan binalaryň we desgalaryň ygtybarlydygyny we mümkin boldugyça uzak durmagyny üpjün etmekdir. Bu, prefabrik demirbeton konstruksiýalary çalyşmak üçin monolit ulgamlaryň gurulmagyna itergi berdi we bu, öz gezeginde, häzirki zaman birleşýän, süýümli aýna berkidiji materiallara bolan islegi artdyrdy. Armatura öndürmek üçin adatça aýna süýümi, bazalt süýümi, kömür süýümi we ş.m. ulanylýar. Aýna süýümli armatura olardan dünýäde iň giň ýaýranydyr. Kompozit armatura haçan peýda boldy?

Häzirki wagtda haýsy ýurtda birleşdirilen berkitmäniň oýlanyp tapylandygyny kesgitlemek kyn. Güýçli metal däl armaturagiň häsiýetlerini döretmek we öwrenmek boýunça gözlegler, ony ulanmagyň usullary geçen asyryň 60-njy ýyllarynda SSSR-de we ABŞ-da başlandy. 70-nji ýyllardan bäri SSSR-de, Germaniýada, ABŞ-da, Kanadada, Beýik Britaniýada we Ýaponiýada köp sanly raýat we senagat desgalary kompozit armatura ulanylyp gurlupdyr. Häzirki wagtda şular ýaly armaturlar daşary ýurtlarda has giňden ulanylýar. Mysal üçin, birleşdirilen armaturanyň ilkinji köpçülikleýin önümçiligi 1974-nji ýylda ABŞ-da başlandy. Dünýädäki iň uly kompozit öndürijileriniň iň köp sany hem ABŞ-da ýerleşýär.

• Kompozit armatura poslamaýar, agressiw şertlere çydamly we kompozit armatura, şol bir diametrli polatdan takmynan 2,5-3 esse ýokary dartyş güýjüne eýe.

• Kompozit armatura deň diametri bolan polatdan 5 esse ýeňil we deň güýç diametrli armaturadan 11 esse ýeňil. Bu transport çykdajylaryny tygşytlaýar we soňky beton gurluşyň agramyny azaldýar.

• Kompozit armatura deň güýji çalyşýan polatdan has arzandyr.

• Şeýle armatura, betonyň ýylylyk giňeliş koeffisiýentine diýen ýaly meňzeş ýylylyk giňelme koeffisiýentine eýe.

• Kompozit armatura ýylylyk geçirijiliginiň pesligine we sowuk köpri däl. Mysal üçin, süýümli aýna kompozitiň ýylylyk geçirijiligi 0,48 W / m • K, we metal ortaça 56 W / m • K. Şeýlelik bilen, süýümli aýna metaldan 100 esse az ýylylyk geçiriji.

• Pes temperatura sezewar bolanda güýç ýitirmeýär. Işleýiş temperaturasy -70 °С-den +100 °С

×
video-img

"Algap" HK

Kärhanamyz barada taýýarlanan ýörite wideomyz bilen tanyş boluň!

Işimiz barada

Önümçilikdäki aýratynlyklarymyz

Önümçilikde ýokary hil we netije gazanmak biziň esasy maksadymyzdyr

Ýokary hil

Tehnologik

Sertifikatlar

Döwrebap

Önümçilik tejribesi

SERTIFIKATLARYMYZ