tk ru en tr   
25 Sentýabr 2023 - Kompazit armaturanyň esasy görnüşleri.    /    25 Sentýabr 2023 - Kompozit armatura haçan peýda boldy?
bgitem bgitem

Täzelikler

Kompozit armatura haçan peýda boldy?

Häzirki wagytda haýsy ýurtda kompazit armaturanyň oýlanyp tapylandygyny kesgitlemek kyn.

Sanyny saýlaň:

Doly maglumat

KOMPOZIT ARMATURA HAÇAN PEÝDA BOLDY?

. Häzirki wagytda haýsy ýurtda kompazit armaturanyň oýlanyp tapylandygyny kesgitlemek kyn. Güýçli metal däl armaturanyň häsiýetlerini döretmek we öwrenmek boýunça gözlegler, ony ulanmagyň usullary geçen asyryň 60-njy ýyllarynda SSSR-de we ABŞ-da başlandy. 70-nji ýyllardan bäri SSSR-de, Germaniýada, ABŞ-da, Kanadada, Beýik Britaniýada we Ýaponiýada köp sanly raýat we senagat desgalary kompozit berkitme (armatura) ulanylyp gurlupdyr.

. Häzirki wagtda şular ýaly armaturlar daşary ýurtlarda has giňden ulanylýar, sebäbi ol ýerde ösen tehnologiýalary Russiýadan has çalt duýýarlar we ornaşdyrýarlar. Mysal üçin, birleşdirilen berkitmäniň ilkinji köpçülikleýin önümçiligi 1974-nji ýylda ABŞ-da başlandy. Dünýädäki iň uly kompozit rebar öndürijileriniň iň köp sany ABŞ-da ýerleşýär. Gynansagam, SSSR-de kompazit armaturasyny öwrenmek we ösdürmek çäklendirildi we häzirki wagtda Russiýada dürli sebitlerde birleşdirilen berkitme öndürijileri kän däl.

. 2003-nji ýylda Gurluşyk kodlarynyň we 52-01-nji düzgünleriň 5.3-nji maddasy demirbeton konstruksiýalarynyň gurluşygynda kompazit armatur ulanylmagyna rugsat berdi

Beýleki önümlerimiz

Kompozit-näme?

Giňişleýin

Kompazit armaturanyň esasy görnüşleri.

Giňişleýin

Kompozit armatura haçan peýda boldy?

Giňişleýin