tk ru en tr   
25 Sentýabr 2023 - Kompazit armaturanyň esasy görnüşleri.    /    25 Sentýabr 2023 - Kompozit armatura haçan peýda boldy?
bgitem bgitem

Täzelikler

Kompazit armaturanyň esasy görnüşleri.

Indi size metal däl kompozit armaturanyň haýsy materiallardan ýasalandygyny has jikme-jik aýdarys. Häzirki wagtda iň köp ýaýran görnüşler:

Sanyny saýlaň:

Doly maglumat

Kompazit armaturanyň esasy görnüşleri.

Indi size metal däl kompozit armaturanyň haýsy materiallardan ýasalandygyny has jikme-jik aýdarys. Häzirki wagtda iň köp ýaýran görnüşler:

1. Uglerod süýümli: Önümçiliginde esasy material uglewodorod süýümleridir. Örän çydamly bolsa-da, onuň käbir kemçilikleri bar. Esasy bahasy ýokary baha. Hut şol sebäpli giňden ulanylmady.

2. Bazalt süýümli: Bazalt süýüminden we organiki rezinlerden ýasalan. Süýümli aýnadan has az güýji bar, ýöne agressiw şertlerde - duzlar, gazlar, aşgarlar we kislotalar ulanylyp bilner, bu bolsa ony iň meşhur gurluşyk materialyna öwürýär.

3. Birleşdirin görnüşi: Adyndan görnüşi ýaly, bu plastmassa berkitme dürli süýümlerden - esasanam bazalt plastmassa we süýümli aýnadan ýasalýar. Bu artykmaçlyklaryny bölekleýin gorap, arassa görnüşleriň arasynda barlyşyk.

4. Aýna süýümli: Baglaýjy hökmünde hereket edýän termosetin rezin bilen emdirilen süýümli aýnadan ýasalýar. Esasy artykmaçlygy pes agram we ýokary güýç.

Elbetde, göz öňünde tutulan ähli materiallar täze materialyň ähli aýratynlyklaryny kadalaşdyrýar we doly laýyk gelýär. Bu dürlüligiň kömegi bilen kompazit armaturanyň ulanmak has giňden ýaýbaňlanýar. Islendik obýektiň gurluşygy üçin bahasy, güýji we beýleki aýratynlyklary boýunça laýyk warianty saýlap bolýar

Şeýle hem käbir ýagdaýlarda dürli reňkli çybyklary görüp bilersiňiz. Käbir satyjylar reňkiň güýç, himiki garşylyk we beýleki parametrlere täsir edýändigini öňe sürýärler. Aslynda, bu köpçüligiň dykgatyna ýetirmekden başga zat däl. Reňkleýji pigment materialyň möhüm tehniki aýratynlyklaryna hiç hili täsir etmeýär - gowulaşmaýar ýa-da ýaramazlaşmaýar. Esasy maksat daşky görnüşi bermek (ýene-de potensial alyjyny belli bir önüme üns bermäge mejbur edýän mahabat hereketi) we dürli galyňlykdaky çişleriň wizual tanalmagyny aňsatlaşdyrmak.

Beýleki önümlerimiz

Kompozit-näme?

Giňişleýin

Kompazit armaturanyň esasy görnüşleri.

Giňişleýin

Kompozit armatura haçan peýda boldy?

Giňişleýin