tk ru en tr   
25 Sentýabr 2023 - Kompazit armaturanyň esasy görnüşleri.    /    25 Sentýabr 2023 - Kompozit armatura haçan peýda boldy?
bgitem bgitem bgitem

Kompozit-näme?

25 Sentýabr 2023

Kompozit-näme?

Kompozitler meňzeş materiallary umumy gurluşa birleşdirmek arkaly emele gelýär, olaryň aýratynlyklary aýry-aýry komponentleriň häsiýetlerinden gaty tapawutlanýar.

Iki ýa-da has köp komponentden (adam ýa-da tebigat tarapyndan) düýpgöter tapawutly fiziki we / ýa-da himiki aýratynlyklary bolan köp komponentli material bolup, birleşende ýüze çykmasyna kompazit diýilýär. Aýry-aýry komponentleriň aýratynlyklaryndan tapawutlanýan we ýönekeý bir üýtgeşiklik däl täze material. Bir kompozisiýanyň düzüminde matrisa / matrisa we doldurgyç / doldurgyçlary tapawutlandyrmak adatydyr, ikinjisi berkitme funksiýasyny ýerine ýetirýär (demirbeton ýaly birleşdirilen gurluşyk materialynda berkitme bilen meňzeşlik bilen ;). Kompozitleriň doldurgyçlary adatça uglerod ýa-da aýna süýümler bolup, matrisanyň roluny polimer ýerine ýetirýär. Dürli komponentleriň utgaşmasy materialyň aýratynlyklaryny gowulandyrýar we ýeňil we çydamly edýär. Şol bir wagtyň özünde, aýry-aýry komponentler garyndylardan we gatylaşdyrylan erginlerden tapawutlandyrýan kompozitleriň gurluşynda şeýle bolýar. Matrisanyň we doldurgyjyň düzümini, gatnaşygy we doldurgyç ugruny üýtgetmek bilen, zerur häsiýetler toplumy bolan materiallaryň giň toplumy alynýar. Köp kompozitler mehaniki häsiýetleri boýunça adaty materiallardan we erginlerden has ýokary we şol bir wagtyň özünde has ýeňil. Kompozitleriň ulanylmagy, adatça, mehaniki aýratynlyklaryny saklamak ýa-da gowulaşdyrmak bilen bir gurluşyň agramyny azaltmaga mümkinçilik berýär.

Soňky habarlar

Önümlerimiz

Kompozit “aýna süýümli” armatura 32-lik
Kompozit aýna süýümli tory
Aýna süýümi 6000-tex