tk ru en tr   
25 Sentýabr 2023 - Kompazit armaturanyň esasy görnüşleri.    /    25 Sentýabr 2023 - Kompozit armatura haçan peýda boldy?
bgitem bgitem

Kompozit armatura

Kompozit “aýna süýümli” armatura 32-lik

Kompazit armaturanyň görnüşleri

32-lik diýametr

Sanyny saýlaň:

Doly maglumat

Kompazit armaturanyň ulanylýan ýerleri

Esasy plitalar

Zolak esaslary

Senagat beton pollary berkitmek

Binalaryň töweregindäki kör ýerler

Kerpiç ýa-da blok binalaryň pollarynyň arasynda

Bloklardan / kerpiçden ýasalan diwarlary, monolit diwarlar üçin baglaýjy

Pol plitalarynda metal bilen birleşmek

Howuz jamyny (aşaky we diwarlary) berkitmek

Pyýada beton ýollary

Goşmaça
Polat armatura üçin amatly we amaly alternatiw süýümli aýna berkitmekdir . Bu innowasiýa materialynyň ulanylmagy binýady tertiplemek, diwarlary, pollary, ýük göteriji gurluşlary we ýol üstlerini berkitmek üçin çykdajylary azaltmaga mümkinçilik berýär. Süýümli aýna, birnäçe aýratynlyklary boýunça metaldan ýokary bolan birleşýän materialdyr. Esasy artykmaçlygy, üstünlikli synaglar bilen tassyklanýan çeýeligi, ýyrtylmagyna we döwülmegine garşylykdyr. Güýçlendirmegiň bu görnüşi, demir çybyklardan 9 esse ýeňil bolup, ýüklemegi, düşürmegi we daşamagy aňsatlaşdyrýar.

Beýleki önümlerimiz

Kompozit “aýna süýümli” armatura 4-lik

Giňişleýin

Kompozit “aýna süýümli” armatura 6-lyk

Giňişleýin

Kompozit “aýna süýümli” armatura 8-lik

Giňişleýin

Kompozit “aýna süýümli” armatura 10-lyk

Giňişleýin

Kompozit “aýna süýümli” armatura 12-lik

Giňişleýin

Kompozit “aýna süýümli” armatura 14-lik

Giňişleýin

Kompozit “aýna süýümli” armatura 16-lyk

Giňişleýin

Kompozit “aýna süýümli” armatura 18-lik

Giňişleýin

Kompozit “aýna süýümli” armatura 20-lik

Giňişleýin